Aarti Google Maharaj ki

[caption id="attachment_1998" align="aligncenter" width="430" caption="Aarti Google Maharaj ki"]Aarti Google Maharaj ki[/caption] Om Jai Google Hare !! Swami Jai Google hare Programmers ke sankat, Developers ke Sankat, Click mai door kare!! Om Jai Google Hare !! Jo Dhyawe vo pawe, Dukh bin se man ka, Swami dukh bin se man ka, Homepage ki sampatti lawe, Homework ki sampatti karave Kasht mite work ka, Swami Om Jai Google hare!! Tum puran search engine Tum hi Internet yaami, Swami Tum hi Internet yaami Par karo hamari Salari, Par karo hamari apprisal, Tum dunia ke swami, Swami Om Jai Google hare. Tum information ke saagar, Tum palan karta, swami Tum palan karta, Main moorakh khalkamii, Main Searcher tum Server-ami Tum karta dhartaa !! Swami Om Jai Google hare!! Din bandhu dukh harta, Tum rakshak mere, Swami tum thakur mere, Apni search dikhaao, sare reasearch karao Site par khada mein tere, Swami Om Jai Google hare!! Google devta ki aarti Jo koi programmer gaawe, Swami Jo koi bhi programmer gaawe, Kehet SUN swami, MS Hari har swami, Manwaanchhit fal paawe. Swami Om Jai Google hare.   [hana-code-insert name='sharing' /]